APQP

PLM řešení pro dodavatele automobilového průmyslu

Každý dodavatel automobilového průmyslu nejen na našem trhu, pokud chce být úspěšný a spolupracovat se světovými výrobci osobních automobilů, musí respektovat určitá mezinárodní pravidla a normy plánování kvality při vývoji a zavádění do výroby nových výrobků a dílů. Všeobecně používanou normou v této oblasti je procedura APQP (Advanced Product Quality Planning), která plně popisuje kompletní proces vývojových fází nového výrobku, jeho osvojení a zavedení do sériové výroby a zpracování jeho významných změn.

Jinými slovy, tato struktura fází a úkolů postihuje veškeré stavy životnímu cyklu výrobku a je klíčovým nástrojem pro efektivní řízení projektů ve výrobě. Systémové řešení, umožňující efektivně řídit životní cyklus výrobku, je všeobecně známo pod zkratkou PLM (Product Lifecycle Management). Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů řešení v této oblasti je společnost Dassault Systemes, která nabízí implementaci moderního PLM systému ENOVIA V6.

Významným implementátorem systému ENOVIA V6 v České republice je společnost Dytron, která díky svým rozsáhlým zkušenostem prostředí automobilových výrobců a dodavatelů aplikovala výše uvedené standardní procedury do řešení ENOVIA V6. Jelikož se nejedná o striktní předpis a každá společnost má tyto procedury upraveny na míru charakteru projektů, rozsahu fází a výrobně technologických možností, umožňuje toto řešení úpravy dle specifických požadavků a zvyklostí zákazníků. Toto unikátní řešení se opírají o integrovaný PLM systém, kde jsou podchyceny a podporovány veškeré požadavky kvalitativních norem.

APQP v ENOVIA V6

Základní struktura dat a informací je rozdělena do výrobních programů, obvykle dle daného výrobce automobilů a souvisejících projektů. Standardní norma, obsahující kompletní strukturu fází a úkolů včetně požadavků na nezbytnou dokumentaci se strukturou adresářů, je uložena v předdefinované šabloně. Stejně tak jsou definovány jednotlivé procesy podchycující např. změnové řízení ve výrobě. Projektový vedoucí pak velmi snadno založí nový projekt z existující šablony s možností omezit či upravit rozsah a strukturu projektu podle charakteru zákaznického požadavku, přiřadí potřebné zdroje na základě jejich zkušeností a kapacit, stanoví termíny jednotlivých milníků a uvolní projekt k realizaci. Ke sledování projektu v čase, rozpočtu a kvalitě mu pak slouží velmi přehledné manažerské rozhraní, kde má k dispozici i data čerpaná z jiných systémů, například přehled materiálových nákladů z ekonomického systému.

Vývoj a konstrukce výrobku je prováděna v standardních CAD nástrojích, kdy dodavatelé obvykle pracují v multiCAD prostředí z důvodu odlišných CAD systémů u autovýrobců. PLM řešení ENOVIA V6 je do těchto, v automobilovém průmyslu standardně používaných CAD systémů, plně integrováno. Umožňuje také plnou kontrolu a správu CAD dat a jejich verzování. Veškeré činnosti ve vývojových fázích samozřejmě podléhají příslušným úkolům APQP procedury. Pomocí 3D vizualizačních nástrojů v ENOVIA V6 je možné graficky procházet data a informace v projektu a provádět hodnocení stavu vývoje a konstrukce (Technical Design Review).

Další významnou integrovanou funkčností je správa kusovníkových struktur výrobku. Je možné definovat kusovníkové položky nejenom mechanických dílů, které obvykle vznikají v CAD systému, ale i doplnit strukturu o položky elektronických komponentů, software a podobně. Standardní díly je možné díky PLM systému ENOVIA V6 organizovat a klasifikovat v knihovnách a opakovaně je používat v různých projektech.

Advanced Product Quality Planning

U jednotlivých nakupovaných položek lze sledovat dodavatelské informace, určovat alternativní komponenty, případně určit alternativní dodavatele.Takto připravený kusovník je pomocí integrace přenášen do výrobního informačního systému(ERP). Další dùležitou integrovanou funkčností je sledování a reportování složení použitých materiálů jednotlivých komponentů výrobku, které je vyžadováno výrobci automobilù dle pravidel IMDS (International Material Data System). Oblast změnových řízení je řešena pomocí předdefinovaných procesù, které postihují proces návrhu změny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnocení tohoto procesu následný příkaz ke změně (ECO/MCO – Engine- ering/Manufacturing Change Order), který má opět integrační vazbu na zpracování a uvolnění změny do výroby v ERP systému. Uživatelé přistupují a pracují v systému prostřednictvím webového prohlížeče a velmi snadno se orientují v přívětivém a intuitivním uživatelském prostředí webové aplikace, kde jsou veškerá data navzájem provázána a přístupná v reálném čase a odpovídající kvalitě. Tato moderní technologie umožňuje snadné modifikace chování systému s přihlédnutím k zákaznickým požadavkùm a výrazně snižuje náklady na administraci. Požadované projektové úkoly jsou uživatelùm předkládány a jejich plnění je monitorováno. Zároveň systém vyžaduje pořizování záznamů a dokumentace podle požadavkù procedury PPAP. Díky tìmto vlastnostem toto řešení postavené na PLM systému ENOVIA V6 umožňuje dodavatelům automobilového průmyslu snadno vyhovět požadavkům auditů výrobcù automobilù a být úspěšnými v získávání a realizaci nových projektů.

Výhody APQP

  • minimalizace chyb a nákladů v předvýrobním a výrobním procesu
  • včasná dodávka produktů (žádné zpoždění v důsledku nedodrženého postupu a následného reworku)
  • dodržování a monitorování činností (delegace a kontrola úkolů na zaměstnance)
  • úspěšné zákaznické audity (méně chyb = méně zápisu ze zákaznických auditů.

Reference – Implementace PLM ve společnosti Brano Group, a.s.